mobile, mobile, phone, handheld
054-7717194
04-6376143
location, location, map, marker, pin
המרכז להצלחות, ראש פינה
googleplus, google plus, social
facebook, facebook, social
youtube2, youtube, social
instagram, instagram, social
linkedin, linkedin, social
phone4, phone, contact, telephone, support, call
 052-5000553
mobile, mobile, phone, handheld
המודל
puzzle3, puzzle, piece, app, addon, extension
safari, safari, browser, internet
cog3, cog, preferences, settings, gear, generate, control, options
cog2, cog, preferences, settings, gear, generate, control, options
bowling, bowling, game, pins, sports
users4, users, people, group, team, members, community
cube3, cube, 3d, box
01
צוות מסע ומתן ייבחנו וייאפינו ביחד עם מנהלי האירגון, את אופי האירגון ועובדיו, הממשקים הפועלים באירגון, קהלי היעד ואסטרטגיית הפעולה של האירגון. כמו כן, את הצרכים של האירגון. כחלק מבניית התהליך, מסע ומתן רואה חשיבות אדירה להבנת הצרכים, המטרות וה-DNA של הארגון.
02
לאחר איפון ואיסוף הנתונים, צוות מסע ומתן יפתח את הסדנה והאירוע בהתאם לצרכים, מטרות והתקציב שנקבעו.
למסע ומתן יש עשרות כלים וסדנאות וכולם נועדו על מנת להעצים את יכולות המשתתפים ולחבר את העובדים אל מטרה אחת משותפת.
03
ביצוע הסדנה ועיבוד התכנים במהלכה, יאפשרו למשתתפים להגיע לתובנות והארות ובכך לשפר את היכולת והתפקוד האישי, תוך חיזוק תחושת השייכות והלויאליות לארגון.